©ˆÌÚ ÂýÎ~àæ zæêç× âéŠææÚ çÙ»× ·è S‰ææÂÙæ ßcæü 1978 ×~ ·{ÂÙè ¥çŠæçÙØ× ·~ ¥‹Ì»üÌ ·è »Øè ‰æèÐ çÙ»× ·æ Âý×éwæ ©Î~Î~àØ ãñÐ
zæêç× âéŠææÚ ·~ ç·ýØæ·ÜæÂæ~¢ mæÚæ »ýæ×è‡æ çß·æâ ·æ~ Õɸæßæ Î~ÙæÐ
zæêç× çß·æâ â¢Úÿæ‡æ ¥æñÚ zæêç× °ß¢ ÁÜè â¢âæŠæÙæ~¢ ·~ âéŠææÚ ã~Ìé âãæØÌæ ¥ÙéÎæÙ çßÌÌèØ ÂýàææâçÙ· ¥æñÚ âéŠææÚ Ì·Ùè· ·è ×ÎÎ Ü~·Ú zæêç× ·æ âéŠææÚ ·ÚÙæ çÁâ×~¢ Ü߇æèØ ÿææÚèØ ÕèãǸ ¥æñÚ ·Åæß ßæÜ~ ÿæ~˜æ âç{×çÜÌ ãñÐ
â¢çÿæŒÌ §çÌãæâ
zæêç× âéŠææÚ â{Õ‹Šæè ·æØæ~¢ü ·~ »çÌ ÂýÎæÙ ·~ ©Î~Î~àØ â~ S‰ææçÂÌ ©0Âý0 zæêç× âéŠææÚ çÙ»× ·æ~ ÂýæÚ{zæ ×~¢ ·ëçcæ çßzææ» mæÚæ ¿æÚ ·ëçcæ Èæ×ü çàæßÚè çÂÂÚâ‡Ç ÚâêÜÂéÚ ¥æñÚ ¥¿Úæת ªâÚ âéŠææÚ ·~ çÜØ çÎØ~ »Ø~Ð §Ù Èæ×æ~ü ·è zæêç× ªâÚ ‰æè çÁâ~ ©0Âý0 zæêç× âéŠææÚ çÙ»× mæÚæ âéŠææÚ ·Ú ·ëçcæ Øæ~‚Ø ÕÙæØæ »Øæ ãñÐ ßcæü 1983 ¿èÙè ç×Ü ÿæ~˜ææ~¢ ×~¢ ªâÚèÜ~ÂÙ ·æ~ Úæ~·Ù~ ·~ çÜØ~ »‹Ùæ çß·æâ çßzææ» ·è ×ÎÎ â~ ©0Âý0 zæêç× âéŠææÚ çÙ»× mæÚæ ¿èÙè ç×Ü ÿæ~˜æ ·è 5 ç·×è0 â~ 10 ç·×è ·è ÂçÚçŠæ ×~¢ ·ëcæ·æ~¢ ·æ~ ªâÚ zæêç× ·~ çßSÌæÚ ·æ~ Úæ~·Ù~ ·~ çÜ° çÁŒâ× ¥æñÚ ÂæØÚæ§Å çÙàæéË· Î~·Ú ªâÚèÜ~ÂÙ ·æ~ Úæ~·Ù~ ·æ ×ãˆßÂê‡æü ·æØü ç·Øæ »ØæÐ
ßcæü 1986 â~ â{Âê‡æü ÂýÎ~àæ ×~¢ ªâÚ âéŠææÚ ·æ~ çÜ° çÁŒâ× ·è ¥æÂêçÌü ·è çÁ{×~ÎæÚè ©0Âý0 zæêç× âéŠææÚ çÙ»× ·æ~ Îè »Øè ãñÐ §âè â×Ø ·ég ÂçÚØæ~ÁÙæ¥æ~¢ ·è Âýæ~Á~vÅ çÚÂæ~üÅ ÕÙæÙæ ̉ææ 10 Üæwæ ·ê Øæ~ÁÙæ ¥‹Ì»üÌ ·§ü çÁÜæ~¢ ×~¢ ªâÚ zæêç× ·~ âéŠææÚ ·æ ×ãˆßÂê‡æü ·æØü ·ÚæØæ »ØæÐ
ßcæü 1993-94 â~ ØêÚæ~ÂèØ ¥æç‰æü· â×éÎæØ ¥æñÚ çßàß Õñ· ·è ¥æç‰æü· ×ÎÎ â~ ªâÚ zæêç× ·~ âéŠææÚ ·æ ÕëãÎ ·æØü·ý× ¿ÜæØæ »ØæÐ
 
     Designed & Developed by Infozen Software System Pvt. Ltd  |  Best Viewed in 1024 X 768 Resolution.