·0â¢0
ÁÙÂÎ
ç·âæÙ çßlæÜØæ~¢ ·æ Ùæ× ß ÂÌæ
1
ÂýÌæ»ɸ âßæ~üÎØ âãzææ»è ·ëcæ· ©ˆ‰ææÙ, »ýæ×-Á~ÆßæÚæÐ
2
ÂýÌæ»ɸ ç·âæÙ çßlæÜØ »ýæ0 ·æàæèÂéÚ, ÇéÕ·èÐ
3
ÚæØÕÚ~Üè ÁÙ â~ßæ ·ëcæ· çßlæÜØ, »ýæ×-ÁñÌÂéÚÐ
4
ÚæØÕÚ~Üè ÕæÕæ çλ{ÕÚ Ùæ‰æ ç·âæÙ çßlæÜØ, »ýæ×-¥‘g§üÐ
5
ÚæØÕÚ~Üè â¢Ì çßÙæ~Õæ zææß~ ÂýâæÚ ç·âæÙ çßlæÜØ »ýæ×- ×Ùã~MÐ
6
¥æÁ׻ɸ ·ëçcæ ÂýâæÚ ç·âæÙ çßlæÜØ, »ýæ×- wæçÚØæÙèÐ
7
©‹Ùæß Sæ×êçã· çß·æâ ç·âæÙ âç×çÌ, »ýæ×- Åè·æڻɸèÐ
8
©‹Ùæß â×»ý çß·æâ ç·âæÙ çßlæÜØ, »ýæ×- ÂãæǸÂéÚ âéÕâÐ
9
×ñÙÂéÚè ÁÙ Áæ»ëçÌ ç·âæÙ çßlæÜØ °ß¢ ÂéSÌ·æÜØ âç×çÌ »ýæ×- ×æ~ã{×ÎÂéÚÐ
10
°Åæ Øæ~‚Ø âãzææ»è ç·âæÙ çßlæÜØ, »ýæ×-×é§üÎ÷ÎèÙÂéÚÐ
11
§Åæßæ ¿‹Îýàæ~wæÚ ç·âæÙ çßlæÜØ, »ýæ×- çâã¢é¥æÐ
12
ÈÌ~ãÂéÚ â‹Ì ·ëçcæ ÂýâæÚ, çßlæÜØ, »ýæ×- Á×æñÜèÐ
13
¥æñÚñØæ ¥æÎàæü ·ëçcæ ÂýâæÚ, çßlæÜØ, »ýæ×- Á×æñÜèÐ
14
ÅÜè»É¸ çßß~· ç·âæÙ ÂýâæÚ âç×çÌ ç·âæÙ çßlæÜØ, »ýæ×- Üÿׇæ»É¸è, çß.wæ. wæñÚÐ
15
§ÜæãæÕæÎ Sß0 âæ»Ú Úæ× âæ»Ú, ç·âæÙ çßlæÜØ, »ýæ0 ¿¢Îæñ·è Âæ~0 ·ÙãÅè ÈêÜÂéÚÐ
 
·ëŒØæ ¥ÂÙæ â¢Î~àæ çã‹Îè ×~¢ çÜwæ~¢Ð
ÂêÚæ Ùæ×
ÂÌæ
ÎêÚzææcæ Ù¢0
§ü-×~Ü
â¢Î~àæ
 
     Designed & Developed by Infozen Software System Pvt. Ltd  |  Best Viewed in 1024 X 768 Resolution.